Claudio - Brasil

Dodge Polara GLS (1980)
 
1polara2.jpg
polara1.jpg